22 Rotterdam

Vanuit het Mededelingenblad 227

22 ROTTERDAM


Agenda

De volgende bijeenkomsten in 2018 zijn gepland op de don- derdagen 20 september en 22 november

De vaste kern leden van het rayon krijgt de uitnodiging met de detailgegevens 3 à 4 weken van te voren toegezonden. Overige leden van de KVEO zijn van harte welkom en kun- nen mij benaderen om nadere inlichtingen.


Berichten

34

Donderdag 15 maart hebben wij met 26 personen, waaron- der leden van de KVNRO en M&M, met veel interesse geluis- terd naar KTZ bd R.A. Snouck Hurgronje die een lezing gaf 

over “In het diepste geheim”, het nooit vertelde verhaal van spionagemissies van Nederlandse onderzeeboten in de Koude Oorlog. Daarna volgde een geanimeerd aperitief met Indische maaltijd.

Op 17 mei bereikte mij het droeve bericht dat ons lid Cees Breed de dag ervoor was overleden. Elders in dit Mededelin genblad zal daar aandacht aan worden besteed. Wij zullen een aimabel, meelevend en initiatierijk lid missen.

Paul ScharpFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur