20 Den Haag

Vanuit het Mededelingenblad 229

Agenda

Het samenstellen van het jaarprogramma 2019 en een totaal overzicht van onze maandelijkse bijeenkomsten heeft pro­blemen opgeleverd voor wat betreft de data en de locaties. Tijdens de Kerstbijeenkomst is de definitieve planning toe­gelicht en uitgereikt. Voor alle bijeenkomsten geldt dat u vanaf 16.00 uur welkom bent en dat de aansluitende maaltijd start om 18.00 uur. Dit kwartaal zijn alle bijeenkomsten nog in de Frederikkazerne, gebouw 147. Opgave doet u door het bedrag over te maken op betaalrekening NL57 INGB 0005 8413 04 ten name van KVEO Den Haag te Den Haag. Het kan voorlopig ook nog te­lefonisch 070-3545138 of via e-mail denhaag.plv@kveo.nl Onze afspraken zijn:
-
Op dinsdag 8 januari, de gebruikelijke ‘receptie’. De kos­ten inclusief warme maaltijd bedragen € 15,00 p.p. Op­gave vóór 1 januari 2019.
-
Op dinsdag 12 februari de bijeenkomst, inclusief maaltijd (bedrag € 15,00 p.p.) Opgave vóór 26 januari 2019.
-
Op dinsdag 12 maart een bijeenkomst met speciaal buffet. De kosten voor het Indische Semarang buffet bedra­gen € 25,00 p.p. Opgave vóór 16 februari 2019.

Berichten
Per 1 januari 2019 zal Hans van der Vecht mijn functie als ray­onofficier overnemen. Ik zal per deze datum de functie van plaatsvervangend rayonofficier van Frans de Haas overne­men, omdat Frans stopt. Hans en ik zullen ons best blijven doen om onze bijeenkomsten geslaagd en levendig te hou­den. Wij blijven rekenen op gezellige bijeenkomsten met vol­doende belangstelling. Tot slot wensen wij u gezellige sfeer­volle feestdagen en bovenal een voorspoedig en gezond 2019.

Cas Robbe 


Zie het jaarprogramma 2019 binnen het hoofdstuk "Extra mededelingen"
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur