17 t Gooi / t Sticht

Vanuit het Mededelingenblad 226

Agenda
De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden. De resterende bijeenkomsten van 2018 zijn de woensdagen 9 mei, 11 juli, 12 september en 14 november. Noteer deze data in uw agenda zodat u onze bijeenkomsten niet onbedoeld overslaat of vergeet.

Plaats van de bijeenkomst is, in beginsel, in zaal Bloeyendael van hotel ‘De Biltsche Hoek’ De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt. Zaal Bloeyendael bevindt zich op de eerste etage (lift aanwezig). Het aperitief vangt aan om 16.15 uur. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd in de gereserveerde zaal. Alle consumpties tijdens deze bijeenkomst zijn voor eigen rekening en dienen ter plaatse (contant of pinnen) te worden afgerekend. Opgave van deelname aan het aperitief en/of het diner uiterlijk tien dagen tevoren bij uw rayonofficier, telefoonnummer: (033) 453 03 54 of per e-mail: vandenhurk@ xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl 

De kosten voor alleen eenvoudige snacks tijdens het aperitief zijn € 3,00 p.p. en de kosten voor eenvoudige snacks en een 3-gangendiner, inclusief koffie, zijn € 27,00 p.p. Bij aanmelding dient een gelijktijdige betaling plaats te vinden op IBAN-nummer NL12 INGB 0004 6089 53 ten name van KVEO ’t Gooi/’t Sticht Amersfoort.

Mochten er zich wijzigingen voordoen in het programma dan zal ik u daarover zo spoedig mogelijk informeren via onze website (www.rayon17kveo.n) of via het Mededelingenblad van de KVEO dan wel op een andere toepasselijke wijze.

Berichten

Bijeenkomst
Op de eerste bijeenkomst van het jaar 2018 hadden zich oorspronkelijk 37 deelnemers aangemeld, maar door de heersende griep waren er op het laatste moment afzeggin- gen waardoor het aantal deelnemers op 34 kwam. Een speciaal welkom kreeg de heer C. Draaisma als gast van mevrouw de Regt.

De rayonofficier moest van diverse leden de groeten doen, Dat was van: mijnheer en mevrouw Ton en Emma Berg, mijnheer en mevrouw Willem en Marlene Donker Curtius, mijnheer en mevrouw Gerard en Ellen Lakerveld, mevrouw Maudy van Emst en mevrouw Norma Pieterse. Zij wensen de deelnemers een prettige bijeenkomst.

De rayonofficier ging als volgt verder met zijn toespraakje: “De opkomst van deze eerste bijeenkomst van het jaar valt tegen als we dat vergelijken met de gemiddelde opkomst van 48 deelnemers over de jaren 2011-2017. Het geeft de realiteit aan dat we met de opkomst in een neerwaartse spiraal zitten.

In 2017 hebben wij weliswaar een beperkt aantal nieuwe leden in ons rayon mogen verwelkomen, maar er hebben ook vijf leden, om welke redenen dan ook, hun lidmaatschap van de KVEO opgezegd. Voorts heeft een aantal leden door hun beperkte mobiliteit of door hun gezondheidssituatie de beslissing moeten nemen om onze bijeenkomsten niet meer te bezoeken.

Ook zijn in 2017 twaalf leden van ons rayon overleden, onder wie een aantal actieve leden, zoals de heer Brink in juni, de heer Delsman in juli en afgelopen december de heer Antheu- nisse. En vrij recent, begin dit jaar, is, na een lang ziekbed, de heer Res overleden. Dat zij allen mogen rusten in vrede. Wij wensen de achterblijvers veel sterkte toe om het verlies te kunnen verwerken. Ik verzoek u te gaan staan zodat wij in stilte diegenen kunnen herdenken die ons vorig jaar zijn ontvallen alsmede, en laten we dat niet vergeten, zij die hun le- ven hebben gegeven voor onze vrijheid”.

“Elk jaar deel ik met u mijn overwegingen voor de toekomst, waarbij positieve en negatieve onderwerpen worden belicht.
 
Alhoewel je nooit weet wat de toekomst je kan brengen, wil ik mijn overwegingen dit jaar overslaan, omdat ik het moeilijk vind om met een goed onderbouwde mening te komen. Er zijn nog te veel onduidelijkheden om u gerust te kunnen stellen en ik wil u niet lastig vallen met nog meer onrust.

Dames en heren, ondanks de eerste regel van het beroemde lied van Mieke Telkamp, “Waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan?”, heeft het echt geen zin om in een onnodige depressie te raken. Ik houd u dat, zoals u weet, al jarenlang voor met de eeuwenoude spreuk waarvan de eerste regel luidt: “Een mens lijdt dikwijls ’t meest door ‘t lijden dat hij vreest”.
Dus stel ik voor om voor 2018 gewoon een positief gevoel te koesteren. Daarom wens ik u in alle opzichten voor 2018 een gezond, vredig en een rijk bestaan toe! Ik hoop dat onze saamhorigheidsbijeenkomsten u daarbij kunnen helpen.”

In december 2017 is aan 130 leden (met een e-mailadres) de vraag gesteld of zij wilden reageren op het verzoek een mening te geven over of suggesties te doen voor de toekomstige invulling van de bijeenkomsten van ons rayon. Daarbij is de overweging meegegeven om de bijeenkomsten, dan wel een aantal bijeenkomsten van het jaar, tijdens de lunch- periode te organiseren.

Er zijn zestien reacties ontvangen. De overgrote meerderheid kwam van de actieve leden. De reacties waren in meerderheid ten gunste van het organiseren van de bijeenkom- sten, of in ieder geval een aantal van de bijeenkomsten, tijdens de lunchperiode. Ook zijn er twee suggesties binnen- gekomen om lezingen van vijftien minuten toe te staan en om na te denken over het eventueel organiseren van een lopend buffet tijdens de lunchbijeenkomsten. De RO en plv. RO gaan over de uitslag van de enquête in beraad. En als zij ook met ‘De Biltsche Hoek’ tot goede afstemming kunnen komen en er ook geen parkeerproblemen zijn tijdens de lunchperi- ode, worden de leden over de toekomstige invulling van onze bijeenkomsten geïnformeerd.

Bij aanvang van het diner werd door de KVEO een drankje aangeboden en werd daarna een toost uitgebracht op het nieuwe jaar 2018. De middag/avond verliep in een zeer ont- spannen sfeer. Dat werd goed ondersteund door het smakelijk samengestelde diner en door de professionele ondersteuning van het bedienend personeel van ‘De Biltsche Hoek’.

Toekomstige bijeenkomsten
In het overleg met ‘De Biltsche Hoek’ kwam naar voren dat het organiseren van (een aantal) lunchbijeenkomsten tot de mogelijkheden behoort. Door het grote aanbod aan overige groepen die met name overdag aanwezig zijn, moet echter rekening worden gehouden met het feit dat bij deze lunchbijeenkomsten geen zekerheid bestaat dat wij over een vaste zaal kunnen beschikken en ook dat er mogelijk onvoldoende parkeergelegenheid op korte afstand van de ingang is. Het organiseren van lezingen en het eventueel overgaan op een lopend buffet heeft met vier reacties nauwelijks ondersteuning. Voorts wordt door de jarenlange positieve ervaringen met de goede en sympathieke ondersteuning van de bijeenkomsten door het personeel van ‘De Biltsche Hoek’ niet overwogen een andere locatie te zoeken voor het organiseren van de toekomstige bijeenkomsten. Daarom is besloten de huidige vorm en tijdstippen van onze bijeenkomsten voorlopig te handhaven.

E-mailadressen.
Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigde) e-mailadressen bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@ xmsnet.nl), zodat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen worden  gehouden  van  de  laatste  ontwikkelingen  in  rayon ’t Gooi/’t Sticht. Voorts verwijs ik u voor verdere informatie graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: www.rayon17kveo.nl

Bert van den Hurk

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur