17 t Gooi / t Sticht

17 ´t GOOI/ ´t STICHT

Vanuit het Mededelingenblad 230

Agenda
De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in zaal Bloe­yendael van hotel ‘De Biltsche Hoek’, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. De bijeenkomsten van het lopende jaar 2019 zijn op 8 mei, 10 juli, 11 september en 13 november. Noteer deze data in uw agenda zodat u onze bijeenkomsten niet on­bedoeld overslaat of vergeet. Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: (www.rayon17kveo.nl). 


Berichten
Er hadden zich 29 deelnemers aangemeld voor het aperitief en dertig deelnemers voor het diner van 9 januari 2019. Helaas moesten op het laatste moment twee deelnemers afzeggen in verband met een ziekenhuisopname. Onder de deelnemers waren ook twee gasten (de heer en mevrouw Kramers) en twee nieuwkomers (mevrouw Thomson en haar partner). Om diverse redenen hadden 26 leden zich verontschuldigd. Velen daarvan wensten de deelnemers een prettige bijeenkomst toe.

De rayonofficier zei in zijn nieuwjaarstoespraak onder meer: “De opkomst van deze eerste bijeenkomst van het jaar valt tegen als we dat vergelijken met de gemiddelde opkomst van 47 deelnemers over de jaren 2011-2018. Het geeft de re­aliteit aan dat we met het ledenaantal en de opkomst in een neerwaartse spiraal zitten. In 2018 hebben wij weliswaar een beperkt aantal nieuwe leden in ons rayon mogen verwelko­men, maar er hebben ook leden, om welke redenen dan ook, hun lidmaatschap van de KVEO opgezegd. Voorts kan een aantal leden door hun beperkte mobiliteit of door hun ge­zondheidssituatie onze bijeenkomsten niet meer bezoeken. Ook zijn in 2018 elf leden van ons rayon overleden, onder wie een aantal actieve leden zoals mevrouw Diekman en de heer Res. Dat zij allen mogen rusten in vrede. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe om het verlies te kunnen ver­werken. Ik verzoek u te gaan staan, zodat wij in stilte diege­nen kunnen herdenken die ons vorig jaar zijn ontvallen als­mede, en laten we dat niet vergeten, zij die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

Refererend aan de problemen in de pensioendiscussie heb ik ons hoofdbestuur, met zijn vertegenwoordigers in de di­verse overleg- en verantwoordingsorganen, veel wijsheid en geduld toegewenst. 

Ten slotte heb ik onze leden in alle opzichten voor 2019 een gezond, vredig en een rijk bestaan toegewenst en de hoop uitgesproken dat onze saamhorigheidsbijeenkomsten daar­bij kunnen helpen.”

 
De middag/avond verliep verder in een goede stemming. Dit kwam natuurlijk ook door het drankje op kosten van de KVEO aan het begin van het diner, om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar. De maaltijd was lekker en het bedienend personeel van de ‘Biltsche Hoek’ deed weer zijn best. Het kreeg na afloop een verdiend applaus.

 
E-mailadressen. Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigd) e-mail­adres bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vanden­hurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl, zodat zij ook via e­mail op de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in rayon ’t Gooi/’t Sticht. 


Bert van den Hurk

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur