17 t Gooi / t Sticht

17 ´t GOOI/ ´t STICHT

Vanuit het Mededelingenblad 234

Agenda
De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in zaal Bloeyendael van ho­tel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. De resterende bijeenkomsten voor het jaar 2020 zijn gepland op 13 mei, 8 juli. 9 september en 11 november. Noteer deze data in uw agenda zodat u onze bijeenkomsten niet onbedoeld overslaat of vergeet. Voor verdere informatie ver­wijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: (www.rayon17kveo.nl).

Berichten
Op de decentrale nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari 2020 waren dertig deelnemers aanwezig onder wie Hank van Bal­legooij van het KVEO-bestuur. De rayonofficier ging in zijn nieuwjaarstoespraak in op de gestage neerwaartse spiraal van het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten. Hij memo­reerde het aantal rayonleden dat in 2019 is overleden, onder wie mevrouw Giesberts-Willems en de heer Altena. Hij vroeg de aanwezigen te gaan staan om in stilte diegenen te kun­nen herdenken die ons vorig jaar zijn ontvallen. Vervolgens ging hij in op de moeilijkheid om een goede onderbouwde mening te kunnen geven over de toekomst omdat er zoveel lastige en moeilijke omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld:

waar vinden we in onze versplinterde nationale en internati­onale gemeenschappen nog bemiddeling en verzoening?

waar zijn de betrouwbare instanties die ons nog verbin­den?

waarom vormen belangrijke maatschappelijke onderwer­pen in de publieke discussies soms een mijnenveld en lij­ken gemeenschappelijke doelstellingen onhaalbaar?

wat is de invloed van de zogenaamde toetsenbordstrijders op deze ontwikkelingen?

waar zien we nog uitgebreide tolerantie en wederzijds res­pect? Weten we niet meer wat empathie is? Drijven we soms stuurloos en reddeloos steeds verder van elkaar af en krijgt het eigen belang prioriteit omdat het individu zich steeds belangrijker gaat vinden?

Hij eindigde met zijn bekende citaat: “Maar, dames en heren, ondanks de eerste regel van het beroemde lied van Mieke Telkamp: “Waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan?”, heeft het echt geen zin om in een onnodige depressie te ra­ken. Ik houd u dat, zoals u weet, al jarenlang voor met de eeuwenoude spreuk waarvan de eerste regel luidt:“Een mens lijdt dikwijls ’t meest door ‘t lijden dat hij vreest”, doch dat nooit op komt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Dus stel ik voor om voor 2020 ge­woon een positief gevoel te koesteren. Daarom wens ik u in alle opzichten voor 2020 een gezond, vredig en een rijk be­staan toe! Ik hoop dat onze saamhorigheidsbijeenkomsten u daarbij kunnen helpen.”
Ook wenste hij het bestuur, met zijn vertegenwoordigers in de diverse overleg- en verantwoordingsorganen, in deze veranderende en soms onduidelijke wereld, veel wijsheid en geduld toe in 2020. Daarna ging Hank van Ballegooij, op zijn eigen karakteristieke wijze, nog in op de uitdagingen die het bestuur voor 2020 ziet en verwacht.
De aanwezigen kregen een drankje van de KVEO aangebo­den waarmee zij een toast uitbrachten op het nieuwe jaar. Voorts vonden de aanwezigen een kleine verrassing aan ta­fel in de vorm van een lekkernij.
De bijeenkomst verliep verder in een gemoedelijke stem­ming en werd uitstekend ondersteund door het personeel en het zeer smakelijk samengesteld menu van de Biltsche Hoek. Kortom, het was een zeer geslaagde nieuwjaarsbij­eenkomst. De evaluatie van deze decentrale nieuwjaarsbijeenkomst kan als volgt worden samengevat. Zoals al aangegeven is er een gestage neerwaartse spiraal met betrekking tot het aan­tal deelnemers aan onze bijeenkomsten. Deze decentrale nieuwjaarsreceptie heeft daar geen verandering in gebracht. Wij hebben de leden (met een e-mailadres) met een speciaal bericht uitgenodigd en hen op een later tijdstip bovendien nog een herinnering gestuurd. Maar, zoals ook in het verle­den, reageerde slechts een beperkt aantal leden op onze schriftelijke uitnodigingen en/of enquêtes. De deelnemers die er waren, waren overigens de vaste en trouwe bezoekers van onze bijeenkomsten. Helaas heeft de uitgebreidere uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst geen ‘nieuwe’ deelnemers opgeleverd.
E-mailadressen. Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigde) e-mailadressen bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl, zo­dat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in rayon ’t Gooi/’t Sticht. 

Bert van den Hurk


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur