17 t Gooi / t Sticht

Vanuit het Mededelingenblad 227

17 ‘T GOOI/’T STICHT


Agenda

De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden. De ko- mende bijeenkomsten zijn op de volgende data vastgelegd: 11 juli, 12 september en 14 november. Noteer deze data in uw agenda zodat u onze bijeenkomsten niet onbedoeld overslaat of vergeet.

Plaats van de bijeenkomst is, in beginsel, in zaal Bloeyendael van hotel “De Biltsche Hoek”, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. Het aperitief vangt aan om 16.15 uur. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd. Alle consumpties tijdens deze bijeenkomst zijn voor eigen rekening en dienen ter plaatse (contant of pinnen) te worden afgerekend. Opgave van deel- name aan het aperitief en/of het diner uiterlijk tien dagen te- voren bij uw rayonofficier, tel.: (033)4530354 of per e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl

De kosten voor alleen eenvoudige snacks tijdens het aperi- tief zijn € 3,00 p.p. en de kosten voor eenvoudige snacks en een 3-gangendiner, inclusief koffie, zijn € 27,00 p.p. Bij aanmelding dient gelijktijdig betaling plaats te vinden op IBAN-nummer NL12 INGB 0004 6089 53 t.n.v. KVEO

’t Gooi/’t Sticht Amersfoort.’

Mochten er zich wijzigingen voordoen in het programma dan zal ik u daarover zo spoedig mogelijk informeren via onze website (www.rayon17kveo.nl) of via het Mededelingenblad van de KVEO dan wel op een andere toepasselijke wijze.


Berichten

Bijeenkomsten.

37 Deelnemers genoten van de bijeenkomst op 14 maart 2018. Een speciaal welkom werd uitgesproken door de Ray- onofficier voor mevrouw Res-van Dril, het echtpaar Gloude- mans en de heer en mevrouw van Harmelen. De Rayonoffi- cier verzuimde daarbij echter mevrouw Giesberts-Willems met haar vriendin, mevrouw de Lange, te noemen. De heer van Harmelen bracht, als bestuurslid van de KVEO, de aan- staande verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP en de problematiek van de ANW-compensatie on- der de aandacht van de deelnemers. De middag/avond ver- liep in een ontspannen sfeer en het bedienend personeel kreeg aan het einde van de bijeenkomst een verdiend ap- plaus. Op de zomerse dag van 9 mei 2018 genoten 32 deel- nemers van een door de Biltsche Hoek goed ondersteunde bijeenkomst. De Rayonofficier informeerde de aanwezigen van de reden van afzeggen van 3 personen voor deze bij- eenkomst en de heer Quint gaf nadere informatie over de ge- zondheidssituatie van mevrouw Res-van Dril. Na afloop kreeg het bedienend personeel veel waardering voor hun bijdrage aan een wederom geslaagde bijeenkomst.


E-mailadressen.

Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben ge- daan, worden verzocht hun (gewijzigde) e-mailadressen be-

kend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@ xmsnet.nl), zodat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen wor- den gehouden van de laatste ontwikkelingen in rayon ’t Gooi/’t Sticht. Voorts verwijs ik u voor verdere informatie graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: www.rayon17kveo.nl


Bert van den Hurk


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur